Program

DRAFT PROGRAMU

I Dzień OSG - 18 października 2018

SESJA PLENARNA: FILARY POLSKIEJ GOSPODARKI PRZYSZŁOŚCI: BIZNES – NAUKA – SAMORZĄD
SESJA I: ENERGETYKA
Panel 1 - Energetyka
Panel 2 - Ciepło systemowe i polityka antysmogowa
Panel 3 - Elektromobilność
SESJA II: GOSPODARKA
Panel 1 - Gospodarka 4.0: innowacje, inwestycje, rozwój
Panel 2 - Infrastruktura i transport
Panel 3 - Chemia polską specjalizacją
SESJA III: BEZPIECZEŃSTWO
Panel 1 – Bezpieczeństwo narodowe
Panel 2 - Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe
Panel 3 – Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego
UROCZYSTA KOLACJA POŁĄCZONA Z GALĄ WRĘCZENIA NAGRÓD „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2018”

II Dzień OSG - 19 października 2018

SESJA IV: SAMORZĄDOWA
Panel 1 - Kadencja 2014-2018 z perspektywy miast i regionów
Panel 2 - Kadencja 2018-2022 obietnice wyborcze a samorządowa rzeczywistość
ZAKOŃCZENIE SZCZYTU

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

I DZIEŃ OSG – 18 PAŹDZIERNIKA 2018
SESJA PLENARNA: FILARY POLSKIEJ GOSPODARKI PRZYSZŁOŚCI: BIZNES – NAUKA – SAMORZĄD
 • Zrównoważony rozwój kraju – kierunki i uwarunkowania
 • Państwo jako kreator, Państwo jako gwarant rozwoju – na co warto postawić?
 • Nowa perspektywa budżetowa UE
 • Strategia bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki
 • Nowoczesna gospodarka a rozwój społeczny
 • Nowoczesny samorząd – jak być efektywnym?
 • Współpraca biznesu i nauki na rzecz innowacyjnego rozwoju gospodarczego
 • Polska na tle UE i świata
SESJA I: GOSPODARKA
Panel 1 – Energetyka
 • Inwestycje infrastrukturalne dzisiaj i w przyszłości
 • Nowe metody zarządzania energetycznymi projektami inwestycyjnymi
 • Infrastruktura energetyczna – kontekst europejski
 • Regulacje w procesie inwestycyjnym – bariery i ułatwienia
 • Modele finansowania inwestycji
 • Energetyka rozproszona wyzwanie regulacyjne i biznesowe
 • Miejsce OZE w modelach biznesowych grup energetycznych
Panel 2 – Ciepło systemowe i polityka antysmogowa
 • Polityka antysmogowa – rola ciepłownictwa w walce z zanieczyszczeniem powietrza
 • Inwestycje w ciepłownictwie – ciepło komunalne czy prywatne
 • Sieci ciepłownicze jako element ekorozwoju kogeneracji
 • Uchwała antysmogowa – skuteczność rozporządzenia po roku od implementacji
 • Czyste powietrze – jak pogodzić interesy mieszkańców samorządów i branży górniczej?
Panel 3 – Elektromobilność
 • Rola elektromobilności w gospodarce: aspekty ekonomiczne, środowiskowe, społeczne itd.
 • Rozbudowa infrastruktury ładowania – wyzwania dla OSD i samorządów
 • Samochód tradycyjny vs samochód o napędzie alternatywnym – oczekiwania rynku
 • Polski projekt e-mobility na tle konkurencji
 • E-mobility jako element koncepcji smart city
 • Czy samochód ekologiczny musi być na prąd?
SESJA II: GOSPODARKA
Panel 1 – Gospodarka 4.0
 • Gospodarka 4.0
 • Rola Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych modeli biznesowych
 • Innowacyjność jako ewolucja czy rewolucja? Rozwiązania przełomowy czy rozwój poprzez optymalizację
 • Kapitał na badania i rozwój – od pomysłu do produktu
 • Inwestycje w bezpieczeństwo
 • Dynamika otoczenia regulacyjnego a bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych
 • Nie tylko technologie – gospodarki narodowe w czasach globalnej konkurencji
 • Środki na innowacje w perspektywie unijnej 2014-2020
 • RODO – wsparcie czy utrudnienie dla biznesu?
Panel 2 – Infrastruktura i transport
 • Centralny Port Komunikacyjny – rozwiązanie dla gospodarki i logistyki kraju czy projekt wizjonerski?
 • Transport pasażerski – jak zachęcać do korzystania z transportu publicznego?
 • Transport z perspektywy samorządów – kolej metropolitalna
 • Kluczowe projekty kolejowe z punktu widzenia gospodarki
 • Perspektywiczne szlaki i nowe kierunki potoków towarów – północ-południe, Europa Chiny?
 • Transport intermodalny, huby i centra logistyczne w strategii PKP
 • Rosnący rynek prywatnych przewoźników cargo – potencjał elastyczności i konkurencyjności
 • Znaczeniu infrastruktury portowej dla rozwoju polskiej gospodarki
 • Program Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych – kluczowe projekty inwestycyjne szlaków wodnych
Panel 3 – Chemia polską specjalizacją
 • Polski przemysł w procesie przeobrażeń na przykładzie przemysłu chemicznego
 • Fuzje i przejęcia jako narzędzie w rozwoju sektora chemicznego. Bezpieczne rozwiązania finansowe?
 • Polska chemia na tle konkurencji w UE
 • Wpływ polityki gospodarczej i energetycznej kraju na bezpieczeństwo i przyszłość polskiej branży chemicznej
 • Recycling – odpowiedzialność środowiskowa i społeczna?
SESJA III: BEZPIECZEŃSTWO
Panel 1 – Bezpieczeństwo narodowe
 • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej
 • Czy Polska jest krajem bezpiecznym – priorytetowe obszary bezpieczeństwa narodowego
 • Narodowa Polityka Zbrojeniowa – fundamentalne znaczenie dla modernizacji i rozwoju przemysłu obronnego
 • Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem dla współczesnego państwa
  • Krajowe Ramy Polityki Ceberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2020
  • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • RODO w erze społeczeństwa cyfrowego
 • Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terenie UE – NIS (Network and Information Security)
 • Jak świat korzysta z sektora kosmicznego – Polska Strategia Kosmiczna
 • Rola RCB i BBN w kształtowaniu bezpieczeństwa gospodarczego kraju
 • Potencjał Polskiego przemysłu obronnego – polska produkcja zbrojeniowa na tle rynków światowych
 • Miejsce WOT w zaktualizowanej strategii Ministerstwa Obrony Narodowej
Panel 2 – Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe
 • Bezpieczeństwo surowcowe Państwa: gaz, węgiel, ropa, atom
 • Infrastruktura przesyłowa: docelowy model
 • Zaawansowanie projektu Baltic Pipe jako element współpracy w ramach basenu Morza Bałtyckiego
 • Polityka klimatyczna i surowcowa – wpływ na politykę energetyczną
 • Nord Stream 2 – czy nadal mamy sojuszników
 • Innowacyjność oraz aktywność badawczo- rozwojowa w energetyce
 • Metody magazynowania energii – innowacje w praktyce 
 • Surowce wtórne – dla i z energetyki
Panel 3 – Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego
 • Polityka rolna Państwa – dopłaty oraz inne dostępne narzędzia wsparcia dla sektora rolno-spożywczego
 • Stowarzyszenia branżowe i grupy producenckie w Polsce i za granicą – ich rola w kształtowaniu regulacji dla sektora rolno-spożywczego
 • Marka polskiej żywności – jak budować wizerunek branży w kraju i na świecie i zwiększać rozpoznawalność naszych produktów.
 • Patriotyzm konsumencki a protekcjonizm – możliwości i zagrożenia płynące z funkcjonowania na wspólnotowym rynku.
 • Umowy UE o wolnym handlu – potencjalne skutki dla polskiego sektora rolno-spożywczego
 • Innowacje kluczem do sukcesu – jak połączyć naturalność i tradycję z nowymi technologiami i zapewnić wysoką jakość produktów.
 • Społeczna odpowiedzialność sektora rolno-spożywczego – znaczenie samoregulacji w kontekście wyzwań zdrowotnych i środowiskowych.
 • Polski przemysł spirytusowy wobec nowych regulacji
UROCZYSTA KOLACJA POŁĄCZONA Z GALĄ WRĘCZENIA NAGRÓD "BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2018"
II DZIEŃ OSG – 19 PAŹDZIERNIKA 2018
SESJA IV: SAMORZĄDOWA
Panel 1 – Kadencja 2014-2018 z perspektywy miast i regionów
 • Kadencja 2014-2018 oczami samorządowców
 • Współczesne problemy: walka ze smogiem, środki unijne, gospodarka komunalna itp.
 • Czy potrafimy być apolityczni w realizowaniu wspólnych celów – czy polityka służy rozwojowi miast i regionów
 • Obietnice wyborcze a samorządowa rzeczywistość
 • NGO – na ile wspierają a na ile utrudniają?
Panel 2 – Kadencja 2018-2022 obietnice wyborcze a samorządowa rzeczywistość
 • Kadencja 2018-2022 oczami kandydatów
 • Współczesne wyzwania: walka ze smogiem, środki unijne, gospodarka komunalna itp.
 • Czy potrafimy być apolityczni w realizowaniu wspólnych celów – czy polityka służy rozwojowi miast i regionów
 • Obietnice wyborcze a polityka centralna
ZAKOŃCZENIE OSG 2018

*  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego